14page


14page

城大君之後而高麗有侍中都評議事密城府院君諱彦孚○中○○○○○○○○○○○○ 而銀山府院君文憲公諱永均禮部侍郞松隱先生○諱翊○○○○○○○○○○○○○○ 高祖諱蓁贈掌隸院判決事曾祖諱元亮進士祖諱梓○○○○○○○○○○妣全州博氏○ 漢女大隱○○世之○可以○爲○○家寓於○○之○○○○○○○○○○○○○○○○ ○譽是○公潛居爲深山耕應之○順父之志代父之○○○○○○○○○○○○○○○○ 一家之倫理能忘○在外之浮○○○○有○人之○○○師友之○○○也子弟之有所○也 於斯爲法何有扵爲身何有扵爲家何有扵処事○○哉是○之所○貧適於窮谷之居○安○ 其○分也然淮能知公之有是也哉○癸未三月十○生丁戌十三日○享○六十五配金海金 ○洪珠女壬午三月初七日生丙戌七月八日卒祔左于公墓生二男○○○○有起男○○○ 之○○公之實者寡○則○世○久之今曰有○○○○者哉此公之○○○○○○○○