938page

892 인 덱 스 원 격 플 래 시 촬 영........................................477 원 근 효 과..........................................................732 원 본 저 장 (EFFECTS)...............................613 위 치 정 보.............................................373, 687 음 조......................................................................661 이 미 지 먼 지 제 거 데 이 터.......................675 이 미 지 센 서 클 리 닝......................673, 823 이 미 지 영 역.......................................129, 262 이 미 지 영 역 선 택........................................551 인 물 (Picture Control 설 정).............244 인 증 마 크 표 시..............................................700 인 터 벌 촬 영....................................................569 인 프 라 스 트 럭 처 모 드..................432, 439 자 자 동 (화 이 트 밸 런 스)......................88, 195 자 동 c ISO 감 도 제 어..............................621 자 동 브 라 케 팅......................104, 224, 567 자 동 브 라 케 팅 설 정...................................224 자 동 영 역 AF..................79, 81, 147, 151 자 동 왜 곡 보 정..............................................560 자 동 전 송..........................................................449 자 동 초 점 모 드.....................................77, 140 자 동 프 로 그 램...............................................109 자 동 (Picture Control 설 정).............243 자 동 영 역 AF 얼 굴/눈 인 식.....................593 자 연 광 자 동 (화 이 트 밸 런 스)................88 자 연 광 자 동(화 이 트 밸 런 스)..............196 자 연 스 럽 게 (Picture Control 설 정 )243 장 시 간 노 출....................................................170 장 시 간 노 출 노 이 즈 감 소.......................556 재 생....................................................51 , 53, 353 재 생 Zoom.....................................................376 재 생 메 뉴..........................................................529 재 생 폴 더..........................................................530 재 생 화 면 설 정...............................................531 저(감 도)............................................................189 저 속 연 속 촬 영.....................................73, 179 저 작 권.................................................................682 저 장 폴 더..........................................................545 저 조 도 AF........................................................599 적 목 감 소.............................................102, 465 적 목 보 정..........................................................728 전 송 대 상..........................................................572 전 송 선 택 /해 제............................................381 전 송 선 택 /해 제 (PC).................................448 전 송 화 상 선 택(블 루 투 스).......................693 전 자 식 선 막 셔 터........................................609 전 자 식 손 떨 림 보 정...................................580 전 자 음 선 택.....................................................684 전 체 화 면 재 생...............................................353 정 보 표 시..........................................................662 정 숙 셔 터 릴 리 즈...............................74 , 180 정 숙 연 속 셔 터 릴 리 즈...............................74 정 숙 연 속 촬 영..............................................180 조 광 보 정..........................................................469 조 리 개........................................111 , 113, 638 조 리 개 우 선 모 드........................................111 주 파 수 응 답.....................................................582 중 간 선 명 도.....................................................247 중 앙 부 중 점 측 광...........................100, 166 중 앙 부 중 점 측 광 범 위............................603 차 채 도......................................................................247 청 사 진(모 노 크 롬).......................................733 초 기 화.................................................................282 초 점 거 리 지 정..............................................349 초 점 고 정.............................................................83 초 점 모 드.............................................139, 162 초 점 모 드 셀 렉 터...........................139, 162 초 점 시 프 트 촬 영........................................328 초 점 에 이 드.....................................................164 초 점 추 적 고 정 ON....................................592 초 점 포 인 트........................................145, 159 초 점 포 인 트 옵 션........................................598
938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page


938page