9page

ix 카 메 라 가 초 점 을 맞 추 는 방 법 선 택( 초 점)......................................... 139 초 점 모 드 선 택.................................................................. 139 자 동 초 점 모 드.................................................................. 140 AF 영 역 모 드 ..................................................................... 145 초 점 포 인 트 선 택.............................................................. 159 수 동 초 점........................................................................... 162 노 출 보 정 관 련 설 정( 측 광 및 노 출 보 정)........................................... 166 카 메 라 가 노 출 을 설 정 하 는 방 법 선 택 ............................ 166 장 시 간 노 출 (M 모 드 전 용)............................................ 170 자 동 노 출 고 정.................................................................. 173 노 출 보 정........................................................................... 175 셔 터 를 릴 리 즈 할 때 수 행 하 는 조 작 선 택( 릴 리 즈 모 드).................. 178 싱 글 프 레 임, 연 속 또 는 정 숙 셔 터 릴 리 즈 선 택.......... 178 셀 프 타 이 머 모 드(E)...................................................... 183 미 러 업 모 드(Mup)......................................................... 185 카 메 라 의 감 광 조 정(ISO 감 도)............................................................ 187 ISO 감 도............................................................................ 187 ISO 감 도 자 동 제 어.......................................................... 190
9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page


9page