6page

vi 배 터 리 잔 량 및 촬 영 가 능 매 수................................................................ 33 배 터 리 잔 량......................................................................... 33 메 모 리 카 드 표 시 및 촬 영 가 능 매 수................................ 34 기 본 촬 영 및 재 생 36 사 진 촬 영 하 기( b 모 드).......................................................................... 36 뷰 파 인 더 에 서 사 진 구 도 잡 기( 뷰 파 인 더 촬 영)............ 36 모 니 터 에 서 사 진 구 도 잡 기( 라 이 브 뷰 )........................ 40 동 영 상 녹 화 하 기 (b 모 드)...................................................................... 45 촬 영 도 중 화 상 촬 영........................................................... 50 재 생............................................................................................................ 51 동 영 상 보 기......................................................................... 53 불 필 요 한 사 진 삭 제............................................................ 56 카 메 라 컨 트 롤 57 G 버 튼 .................................................................................................... 57 메 뉴 사 용............................................................................. 58 i 버 튼( i 메 뉴)......................................................................................... 63 정 지 사 진 i 메 뉴................................................................ 65 동 영 상 i 메 뉴..................................................................... 66 재 생 i 메 뉴 .......................................................................... 67
6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page


6page