29page

xxix 문 제 해 결 751 고 객 지 원 부 서 에 문 의 하 기 전 에.......................................................... 751 문 제 점 및 해 결 방 법 ................................................................................ 753 배 터 리/ 화 면.................................................................... 753 촬 영.................................................................................... 754 재 생.................................................................................... 762 블 루 투 스 및 Wi-Fi( 무 선 네 트 워 크).............................. 764 기 타.................................................................................... 764 경 고 및 오 류 메 시 지 ................................................................................ 765 경 고.................................................................................... 765 오 류 메 시 지....................................................................... 769 부 록 773 카 메 라 디 스 플 레 이 .................................................................................. 773 뷰 파 인 더............................................................................ 773 정 보 표 시........................................................................... 776 라 이 브 뷰 ( 정 지 사 진/ 동 영 상).................................... 780 컨 트 롤 패 널....................................................................... 784 호 환 가 능 한 F 마 운 트 렌 즈.................................................................... 786 CPU 렌 즈.......................................................................... 786 비 CPU 렌 즈 및 기 타 액 세 서 리...................................... 792 초 점 에 이 드....................................................................... 796
29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page


29page