27page

xxvii 스 마 트 장 치 로 연 결..........................................................................692 페 어 링( 블 루 투 스).......................................................... 692 전 송 화 상 선 택( 블 루 투 스).............................................. 693 Wi-Fi 연 결......................................................................... 694 PC 연 결..............................................................................................696 Wi-Fi 연 결......................................................................... 696 네 트 워 크 설 정................................................................... 696 선 택.................................................................................... 698 MAC 주 소......................................................................... 699 무 선 트 랜 스 미 터(WT-7).................................................................700 무 선 트 랜 스 미 터............................................................... 700 인 증 마 크 표 시..................................................................................700 배 터 리 체 크.......................................................................................701 빈 슬 롯 릴 리 즈 금 지.........................................................................702 메 뉴 설 정 저 장 및 로 드....................................................................703 메 뉴 설 정 저 장.................................................................. 707 메 뉴 설 정 로 드.................................................................. 707 모 든 설 정 초 기 화..............................................................................708 펌 웨 어 버 전 정 보..............................................................................708
27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page


27page