20page

xx 1 동 영 상 촬 영 메 뉴: 동 영 상 촬 영 옵 션............................................. 571 동 영 상 촬 영 메 뉴 초 기 화................................................................572 파 일 명 설 정 .......................................................................................572 전 송 대 상 ...........................................................................................572 이 미 지 영 역 .......................................................................................573 DX 포 맷 자 동 전 환.......................................................... 573 화 상 사 이 즈/ 프 레 임 수..................................................................573 동 영 상 화 질 .......................................................................................574 동 영 상 파 일 유 형 ..............................................................................574 ISO 감 도 설 정...................................................................................575 화 이 트 밸 런 스 ...................................................................................576 Picture Control 설 정....................................................................577 Picture Control 관 리....................................................................577 액 티 브 D-Lighting.........................................................................577 고 감 도 노 이 즈 감 소 ..........................................................................578 회 절 보 정 ...........................................................................................578 플 리 커 현 상 감 소 ..............................................................................579 전 자 식 손 떨 림 보 정 ..........................................................................580 마 이 크 감 도 .......................................................................................581 감 쇠 장 치 ...........................................................................................582
20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page


20page