18page

xviii C 사 진 촬 영 메 뉴: 촬 영 옵 션 .............................................................. 544 사 진 촬 영 메 뉴 초 기 화....................................................................545 저 장 폴 더 ...........................................................................................545 폴 더 이 름 변 경................................................................. 545 번 호 로 폴 더 선 택............................................................. 546 목 록 에 서 폴 더 선 택......................................................... 548 파 일 명 설 정 .......................................................................................550 슬 롯 2 의 기 능..................................................................................551 이 미 지 영 역 .......................................................................................551 화 질....................................................................................................551 화 상 사 이 즈 .......................................................................................551 NEF(RAW) 기 록..............................................................................552 NEF(RAW) 압 축.............................................................. 552 NEF(RAW) 비 트 심 도..................................................... 552 ISO 감 도 설 정...................................................................................553 화 이 트 밸 런 스 ...................................................................................553 Picture Control 설 정....................................................................553 Picture Control 관 리....................................................................554 색 공 간................................................................................................554 액 티 브 D-Lighting.........................................................................555
18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page


18page