17page

xvii 메 뉴 가 이 드 511 기 본 값....................................................................................................... 511 재 생 메 뉴 기 본 값.............................................................. 511 사 진 촬 영 메 뉴 기 본 값..................................................... 512 동 영 상 촬 영 메 뉴 기 본 값 ................................................. 516 사 용 자 설 정 메 뉴 기 본 값 ................................................. 518 설 정 메 뉴 기 본 값.............................................................. 524 D 재 생 메 뉴: 화 상 관 리 하 기............................................................... 529 삭 제....................................................................................................530 재 생 폴 더 설 정..................................................................................530 재 생 화 면 설 정...................................................................................531 화 상 복 사...........................................................................................532 화 상 복 사........................................................................... 533 촬 영 화 상 확 인..................................................................................538 삭 제 후 다 음 재 생 화 상....................................................................539 화 상 자 동 회 전..................................................................................540 슬 라 이 드 쇼.......................................................................................540 슬 라 이 드 쇼 보 기.............................................................. 541 등 급 평 가...........................................................................................543
17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page


17page