16page

xvi 조 광 보 정................................................................................................. 469 조 광 보 정 조 정................................................................. 470 FV 고 정.................................................................................................... 471 카 메 라 에 관 한 플 래 시 정 보................................................................... 474 플 래 시 발 광 량 제 어 모 드 디 스 플 레 이........................... 474 리 모 트 플 래 시 촬 영 477 원 격 플 래 시 촬 영.................................................................................... 477 리 모 트 플 래 시 사 용......................................................... 478 전 파 식 AWL............................................................................................ 479 무 선 연 결 설 정................................................................. 479 플 래 시 설 정 조 정............................................................. 484 슈 에 탑 재 된 플 래 시 추 가................................................ 493 광 학 식 AWL............................................................................................ 494 SB-5000 또 는 SB-500 에 서 광 학 식 AWL 사 용 .......... 495 광 학 식/ 전 파 식 AWL............................................................................ 506 카 메 라 에 관 한 플 래 시 정 보................................................................... 507 플 래 시 발 광 량 제 어 모 드 디 스 플 레 이........................... 507
16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page


16page