12page

xii 한 장 의 사 진 에 다 중 노 출 결 합( 다 중 노 출)...................................... 287 다 중 노 출 옵 션................................................................. 287 다 중 노 출 만 들 기............................................................. 290 i 버 튼 사 용 ....................................................................... 296 다 중 노 출 종 료................................................................. 297 인 터 벌 설 정 시 화 상 촬 영( 인 터 벌 촬 영)........................................... 298 인 터 벌 촬 영 선 택............................................................. 298 인 터 벌 촬 영...................................................................... 303 인 터 벌 촬 영 일 시 정 지.................................................... 312 인 터 벌 촬 영 다 시 시 작.................................................... 313 인 터 벌 촬 영 종 료............................................................. 314 사 진 으 로 동 영 상 만 들 기( 타 임 랩 스 동 영 상)..................................... 315 타 임 랩 스 동 영 상 옵 션..................................................... 315 타 임 랩 스 동 영 상 녹 화..................................................... 318 일 련 의 사 진 에 서 초 점 변 경( 초 점 시 프 트 촬 영)............................... 328 초 점 시 프 트 촬 영 옵 션.................................................... 329 초 점 시 프 트 촬 영............................................................. 331 전 자 식 셔 터( 무 음 라 이 브 뷰 촬 영).................................................... 340 네 거 티 브 촬 영( 네 거 티 브 디 지 타 이 저r)............................................. 343 i 메 뉴 사 용 자 설 정: i 메 뉴 사 용 자 설 정......................................... 347
12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page


12page