11page

xi 동 영 상 녹 화 및 편 집 옵 션 262 이 미 지 영 역: 동 영 상 트 리 밍 선 택........................................................ 262 화 상 사 이 즈/ 프 레 임 수 및 동 영 상 화 질 .............................................. 264 슬 로 우 모 션 동 영 상 ................................................................................. 266 동 영 상 녹 화 사 항 ..................................................................................... 268 동 영 상 편 집.............................................................................................. 271 동 영 상 트 리 밍................................................................... 272 선 택 한 화 상 저 장.............................................................. 277 동 영 상 에 인 덱 스 추 가...................................................... 278 다 른 촬 영 옵 션 279 두 개 메 모 리 카 드 사 용 ........................................................................... 279 사 본 삭 제........................................................................... 281 투 버 튼 리 셋: 기 본 설 정 복 원............................................................... 282 사 진 촬 영 메 뉴 에 서 액 세 스 할 수 있 는 설 정................. 282 동 영 상 촬 영 메 뉴 에 서 액 세 스 할 수 있 는 설 정............. 284 기 타 설 정........................................................................... 285
11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page