79page


79page


79page

丈夫歌(장부가) 丈夫處世兮 其志大矣(장부처세혜 기지대의) 時造英雄兮 英雄造時(시조영웅혜 영웅조시) 雄視天下兮 何日成業(웅시천하혜 하일성업) 東風漸寒兮 壯士義熱(동풍점한혜 장사의열) 念慨一去兮 必成目的(념개일거혜 필성목적) 鼠竊伊藤兮 豈肯比命(서절이등혜 개긍비명) 豈度至此兮 事勢固然(개도지차혜 사세고연) 同胞同胞兮 速成大業(동포동포혜 속성대업) 萬歲萬歲兮 大韓獨立(만세만세혜 대한독립) 萬歲萬萬歲 大韓同胞(만세만만세 대한동포) 장부가 세상에 처함이여 그 뜻이 크도다 때가 영웅을 지음이여 영웅이 때를 지으리로다 천하를 크게 바라봄이여 어느 날에 업을 이룰고 동풍이 점점 참이여 장사의 의기가 뜨겁도다 분개함이 한 번 감이여 반드시 목적을 이루리로다 쥐도적 이등이여 어찌 즐겨 목숨을 비길고 어찌 이에 이를 줄 시아렸으리오 사세가 고연하도다 동포 동포여 속히 대업을 이룰지어다 만세 만세여 대한독립이로다 만세 만세여 대한 동포로다 안의사께서 1909년 10월 23일 밤 하얼빈에서 지은 시